Документи


1. Политика за защита на личните данни
2. Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители
3. Сертификат
4. Технически изисквания за интерфейсите в мрежата на Кабелнет ООД
5. Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги от Кабелнет ООД
6. Мерки за управление на трафика
7. QoS (чл. 4, т. 1,”д” от Регламент 2015/2120)