Документи - Евро проект

В перода 2013-2015 г. Кабелнет кандидатства и реализира по оперативна програма “Равитие на конкурентноспособността на Българската икономика” проект “Въвеждане на система за софтуерно и хардуерно обурудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 ” Чрез тази програма дружеството закупи и внедри системи за управление на процесите от ново поколение чрез което повиши значително качеството и надеждността на услугите си за да задоволи всички изисквания на своите потребители.